Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Nieuws coronavirus (COVID-19)

Het nieuwe coronavirus kan longontsteking geven.

 • Probeer te voorkomen dat u virussen krijgt of aan anderen geeft:
  • Was uw handen vaak met zeep.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Bel uw huisarts wanneer de klachten verergeren:
  • Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk
  • U bent ouder dan 70, hebt een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts
 • Uw huisarts vertelt dan wat u moet doen. Ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe. De huisarts vertelt u wat u moet doen. Blijf tot die tijd binnen.

(Thuisarts.nl nieuw coronavirus)

HANDEN WASSEN: 

Algemeen:

Werk:

Adviezen voor personen met klachten passend bij COVID-19:

Actueel nieuws:

Actuele aantallen besmettingen:

Reisadvies:

 1. Reisadviezen voor landen of gebieden waar het coronavirus is gevonden
 2. landen Italie reisadvies
 3. Reisadvies per land

Aanvullende bronnen:

 1. Thuisarts.nl ik wil voorkomen dat ik nieuwe coronavirus krijg
 2. rivm.nl coronavirus vragen antwoorden
 3. rijksoverheid.nl coronavirus covid 19

Rijksoverheid: Heeft u vragen over het coronavirus? U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.  Het is momenteel erg druk. Het kan daardoor langer duren voor u iemand aan de lijn krijgt. 

Bronnen voor professionals:

Video:

 

Doktersassistent(e)

De doktersassistent vervult een veelzijdige rol binnen de organisatie van Omedi. Allround en ervaren is hij/zij werkzaam bij keuringen, tijdens de PMO’s (preventief medisch onderzoeken), expat en reizigersvaccinatie-consulten en health checks. De doktersassistent voert diverse onderzoeken en metingen uit, zoals bijvoorbeeld bloeddrukmeting, ogentest, beeldschermonderzoek, refractiemeting, bloedafname en bloedonderzoek.

De meer specialistische onderzoeken zoals Spirometrie (longfunctie), ECG (hartfilmpje) en Audiogram (gehooronderzoek) behoren ook tot het takenpakket van de doktersassistent.

Bij PMO en Health Check heeft de doktersassistent naast de onderzoeken ook een adviserende rol op leefstijlgebied en Duurzame Inzetbaarheid. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het Cardio Vasculair Risicoprofiel. Hier vallen rook- en drinkgewoonten, beweging, voeding, lichaamsgewicht, bloeddruk, diabetes en familie-anamnese onder.
Door vooraf ingevulde digitale vragenlijsten krijgt de deelnemer een duidelijk beeld van risicofactoren op het gebied van werk en in de persoonlijke setting. Dit kan tijdens het PMO besproken worden.

Voor een advies op maat en vaccinaties, in verband met werkzaamheden in binnen-en of buitenland of een reis, kunt u ook bij de doktersassistent terecht. Door samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum voor Reizigersadvisering (LCR) wordt u altijd goed voorbereid en op de hoogte gebracht van de meest actuele situatie per land. Hierbij wordt ook gevaccineerd en kunt u, indien nodig, een recept meekrijgen voor Malaria-behandeling.

Praktijkondersteuner bedrijfsarts

Sinds begin dit jaar zet Omedi voor het begeleiden van verzuimconsulten een praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) in.
De praktijkondersteuner bedrijfsarts ondersteunt de bedrijfsarts op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid.

Tevens brengt de praktijkondersteuner een eigen expertise in. Dit kan een specialisatie zijn op het gebied van bijvoorbeeld houding, beweging, ergonomie en begeleiding in gedragsverandering. Hiermee levert de praktijkondersteuner een zelfstandige bijdrage aan vraagstukken rondom toenemende werkdruk, het vergroten van de (lichamelijke en psychische) belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid.

Sinds 2013 bestaat er de mogelijkheid dat de bedrijfsarts een aantal taken delegeert.
De praktijkondersteuner valt onder directe verantwoordelijkheid en aansturing van de bedrijfsarts. De richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in de wet BIG en in een leidraad van de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB).
Door de inzet van de praktijkondersteuner worden bepaalde taken uit handen gegeven door de bedrijfsarts. Hierdoor kan de bedrijfsarts zich meer richten op zijn kerntaken.

De praktijkondersteuner faciliteert, als procesbegeleider en persoonlijke coach, de werknemer de regie in eigen hand te nemen. Dit doet zij door te faciliteren, te stimuleren, te demedicaliseren én mee te denken met werknemer én leidinggevende/ondernemer over de terugkeer naar toekomstgericht (tijdelijk) aangepast werk of werkhervatting in eigen functie.

In de uitnodigingen die wij versturen wordt duidelijk vermeld of het een consult bij de bedrijfsarts of de praktijkondersteuner bedrijfsarts ( POB) betreft.

Beroepschauffeurs werkloos door chaos bij CBR

Omedi adviseert om minimaal 6 maanden voordat uw rijbewijs verloopt de keuring reeds plaats te laten vinden. Zo voorkomt u eventuele werkeloosheid!

Twaalfhonderd Nederlandse beroepschauffeurs zijn afgelopen jaar in moeilijkheden geraakt doordat het CBR vertraging opliep bij het verwerken van gezondheids-verklaringen en dus het verlengen van hun rijbewijs. Enkele tientallen van hen zijn daardoor door hun werkgever op non-actief gesteld, moesten ander werk doen of zijn ontslagen omdat ze niet achter het stuur mogen zonder papiertje.

 

Vijf tips voor het invullen van een Plan van Aanpak van de casemanager

Binnen twee weken na het opstellen van de probleemanalyse door de bedrijfsarts moeten werkgever en werknemer een schriftelijk Plan van Aanpak hebben opgesteld.

Hierin kunnen zij gebruik maken van het advies uit de probleemanalyse.

De afspraken die onderling worden gemaakt en schriftelijk worden vastgelegd kunnen zij, als dat nodig is, ook weer in overleg wijzigen.

Zowel werkgever, werknemer als de arbodienst krijgt een kopie van dit plan.

Voor het opstellen van een Plan van Aanpak is het volgende van belang:

 1. Doelstellingen: zorg dat doelstellingen concreet geformuleerd zijn en met een tijdsafspraak;
 2. Zorg dat activiteiten opgenomen zijn voor zowel werkgever als werknemer om terugkeer op het werk te bespoedigen. Beschrijf de opties voor werkhervatting en het traject er naar toe;
 3. Evaluatiemomenten: er dienen tijdstippen vastgelegd te worden waarop het plan en de activiteiten door werkgever en werknemer worden geëvalueerd;
 4. Leg de naam van de persoon vast die de re-integratie en het contact gaat begeleiden, de zogenaamde casemanager. Dit kan de ondernemer zelf zijn, een leidinggevende of een HR-verantwoordelijke of kan een extern iemand zijn, bijvoorbeeld de casemanager van de arbodienst;
 5. Let op: in het Plan van Aanpak mogen geen medische gegevens worden vastgelegd! Medische gegevens mogen alleen worden vastgelegd en zichtbaar zijn voor de werknemer zelf en de arts.

Wilt u gebruik maken van de casemanager van Omedi voor het begeleiden van een re-integratie traject of bijvoorbeeld het opstellen van een Plan van Aanpak neemt u dan contact op met ons voor meer informatie.

De periode van de ziekmelding tot het eerste advies van de bedrijfsarts.

Verwerken van gegevens bij ziekmelding

Werkgevers mogen volgens de AVG slechts beperkt gegevens vragen en verwerken van een werknemer in het kader van een ziekmelding of re-integratieproces.

In de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ staan de gegevens die in het kader van re-integratie gevraagd mogen worden door werkgever of casemanager:

 • Niet naar de diagnose of behandeling vragen.
 • Niet naar de functionele mogelijkheden en beperkingen vragen (Bijvoorbeeld: ‘hoeveel kun je nog tillen’; ‘kun je op je knieën zitten’; ‘hoe lang kun je geconcentreerd werken’; ‘is hectiek op de afdeling een probleem’; ‘kun je in een groep werken’).
 • Werknemer moet werkgever melden dat hij door ongeschiktheid ten gevolge van ziekte niet in staat is zijn normale werkzaamheden (de bedongen arbeid) te verrichten.
 • Werkgever mag vragen naar vermoedelijke duur van het verzuim.

Terugkeer naar werk

 • Werkgever en werknemer gaan met elkaar in gesprek over de re-integratie. Werknemer dient zelf aan te geven of hij bepaalde (deel)taken, (deel)functies of werkzaamheden nog wel kan verrichten.
 • Goed werknemerschap brengt met zich mee dat de werknemer zelf mede verantwoordelijkheid draagt voor zijn herstel en de terugkeer naar werk.
 • Werkgever mag hier echter geen druk op uitoefenen en hier niet naar vragen. Zo nodig kan hij de bedrijfsarts vragen welke (deel)taken, (deel)functies of werkzaamheden de werknemer nog wel kan verrichten.

Werkafspraken

 • Van het gesprek tussen werkgever en werknemer mag worden vastgelegd welke werkafspraken zijn gemaakt in de zin van uit te voeren taken of werkzaamheden.
 • Als er op initiatief van de werknemer eventueel gesproken is over functionele mogelijkheden en beperkingen of een diagnose of behandeling, dan worden die gegevens niet geregistreerd door de werkgever.
 • De werkgever kan de functionele mogelijkheden en beperkingen die door de bedrijfsarts zijn vastgesteld en gedeeld met werknemer en werkgever wel registreren.
 • Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, kan zowel de werkgever als de werknemer de bedrijfsarts inschakelen in een eerder stadium dan de wettelijke voorgeschreven termijn van maximaal zes weken na de ziekmelding.

Bron Arboportaal: Gezamenlijke uitleg beleidsregels ‘De zieke werknemer’

(Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Basiscontract arbodienstverlening vanaf 1 juli 2017

Afspraken over arbodienstverlening worden vanaf 1 juli 2017 vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. In deze schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener staat in ieder geval:

 • hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijv. via een spreekuur) is geregeld;
 • hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) is geregeld;
 • hoe de toegang van de bedrijfsarts tot iedere werkplek is geregeld;
 • hoe de procedure voor een second opinion voor medewerkers bij een andere bedrijfsarts is geregeld;
 • hoe de werkwijze of procedure is opgesteld die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts of arbodienst kan indienen;
 • hoe en welke tijd de bedrijfsarts kan besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten;
 • hoe de advisering over preventie door de bedrijfsarts aan de werkgever is geregeld.

Open spreekuur
Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Iedere werknemer heeft dus het recht om zonder toestemming van de werkgever en anoniem de bedrijfsarts te bezoeken, met als doel klachten en verzuim te voorkomen.

Second opinion
Belangrijke wijziging is de introductie van de second opinion. Het initiatief hiervoor komt altijd van de medewerker. Dit in tegenstelling tot het deskundigenoordeel van het UWV. Bedrijfsartsen zijn verplicht een dergelijk verzoek altijd te honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. De second opinion is vooral bedoeld om onduidelijkheden weg te nemen over werk gerelateerde klachten, arbeidsgeneeskundige vragen en gezondheidsproblemen gerelateerd aan het werk. Alleen een andere, onafhankelijke, bedrijfsarts kan het verzoek om een second opinion uitvoeren. Arbodiensten en zelfstandige bedrijfsartsen sluiten hiervoor contracten met andere arbodienstverleners. De kosten van een second opinion worden door de werkgever betaald.

Vrije toegang werkvloer
De bedrijfsarts moet ieder werkplek kunnen bezoeken met als doel het bedrijf beter te leren kennen en een goed inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.

Adviesrol bedrijfsarts
In de nieuwe Arbowet staat preventie nog meer centraal. Zo wordt aangegeven dat de bedrijfsarts de werkgever moet adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. Ook is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuim begeleiding in plaats van bijstand te verlenen. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

Beroepsziekten
Het signaleren en melden van beroepsziekten was al een taak van de bedrijfsarts. Het basiscontract stelt nu dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

Klachtenprocedure
Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt vanaf nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.

Duidelijkere rol preventiemedewerker
Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Elk bedrijf moest al ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

Grotere medewerker betrokkenheid
Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere Arbo deskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, PVT of betrokken medewerkers. Werknemers en Arbo deskundigen kunnen daardoor beter samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Handhaving & toezicht
Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.

Naast bovenstaande taken blijven de wettelijke taken arbodienstverlening van voor 1 juli 2017 ook van kracht

Situatie wettelijke taken arbodienstverlening voor 1 juli 2017

De wettelijke taken arbodienstverlening voor 1 juli 2017:

Ziekteverzuimbegeleiding
Deskundige begeleiding bij ziekte. Hierbij gaat het om het bevorderen van re-integratie bij verzuim wegens ziekte of gebrek.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
De RI&E is een middel om de gezondheid en veiligheid binnen een organisatie te bevorderen. De RI&E inventariseert, evalueert en prioriteert de risico’s die aan de gevaren in een bedrijf zijn verbonden en omschrijft de maatregelen in een Plan van Aanpak.

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
Het PAGO is gericht op het regelmatig onderzoeken van arbeid gebonden gezondheidsrisico’s. Werkgevers zijn verplicht een PAGO aan te bieden, werknemers bepalen zelf of zij hiervan gebruik willen maken.

Aanstellingskeuring
Een aanstellingskeuring wordt uitgevoerd om de medische geschiktheid van de sollicitant te onderzoeken. Een werkgever mag alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen een werknemer laten keuren. De regels hiervoor volgen uit de Wet op de Medische Keuringen.

De bovenstaande taken worden sinds 1 juli 2017 aangevuld door invoering van het basiscontract.

OMEDI, UW PARTNER IN ARBODIENSTVERLENING

Motiveren is de sleutel tot vooruitgang

Omedi heeft een unieke visie op verzuim. We streven een snelle werkhervatting op de korte termijn na en adviseren uw medewerker over de mogelijkheden tot duurzame optimalisatie van zijn of haar inzetbaarheid op de lange termijn. Zo krijgt u controle over uw verzuimbegeleiding. In onze visie op verzuim hanteren wij het Omedi SMO Verzuimmodel. Dit model gaat uit van een traject dat bestaat uit drie stappen: Situatie, Motivatie en Organisatie – om een verzuimprobleem op te lossen door functioneringsherstel te realiseren.

Categorieën

Omedi diagnostisch medisch adviescentrum

Korte communicatielijnen en persoonlijk contact hebben wij hoog in ons vaandel staan. We geloven in wederzijds vertrouwen; cliënten en opdrachtgevers moeten zich bij ons op hun gemak voelen.