Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Verzuimbegeleiding

Omedi biedt een actieve verzuimaanpak; zo beperken en voorkomen we verzuim. We streven een snelle werkhervatting op de korte termijn na en adviseren uw medewerker over de mogelijkheden tot duurzame optimalisatie van zijn of haar inzetbaarheid op de lange termijn. Zo krijgt u controle over uw verzuimbegeleiding. Maak een afspraak en laat u adviseren door Omedi.

Lees verder over Omedi SMO Verzuimmodel

Achtergrondinformatie:

Het voeren van een verzuimbeleid is een essentieel onderdeel van het door de werkgever te voeren arbobeleid.

Taken van de werkgever bij het te voeren arbobeleid

  • Het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van ziekte.
  • Het begeleiden van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun werk te verrichten.
  • Het zorgen voor re-integratie van zieke werknemers.

De werkgever is verplicht om ziekte van werknemers zo veel mogelijk te voorkomen. Eenmaal ziek, dan is er een begeleidingsplicht. De werkgever is verantwoordelijk om onnodige uitval wegens ziekte te voorkomen en de duur zo veel mogelijk te beperken. Gedurende het gehele dienstverband geldt deze verplichting voor begeleiding en controle van verzuimende werknemers. Het UWV fungeert als poortwachter voor de wet WIA. Het UWV is daarmee een soort toezichthouder hoe werkgevers hun reintegratieverplichtingen uitvoeren.

Verplichtingen van werkgevers naar het UWV gedurende ten minste de eerste twee jaar van ziekte:

  • Het doen van aangifte van ziekte.
  • Het bijhouden van een reintegratiedossier
  • Het opstellen van een plan van aanpak
  • Het maken van een re-integratieverslag bij een WIA aanvraag

Op dit moment kan een werkgever nog met meer regelingen in aanraking komen. Indien een werknemer voor 1 januari 2006 al een uitkering had wegens arbeidsongeschiktheid dan blijft de WAO gelden. De werkgever heeft grote vrijheid bij het inrichten van verzuimbegeleiding. De manier van verzuimbegeleiding moet getoetst worden door een deskundige, een bedrijfsarts of arbodienst.

Het inschakelen van een arbodienst is niet verplicht, indien deskundige begeleiding gewaarborgd is. De verplichting voor het inschakelen van een bedrijfsarts voor het verzuimbegeleiding is vastgelegd in artikel 14 van de arbowet.

Onderdelen van de Wet Verbetering Poortwachter:

  • Ziektegevallen melden bij de bedrijfsarts of arbodienst
  • Bij verzuim langer dan 6 weken een probleemanalyse en advies laten maken
  • Verzuimbeleid laten toetsen door de bedrijfsarts of arbodienst

Sinds 1 januari 2009 is de bedrijfsarts verplicht beroepsziekten te melden.