Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

Informatie PMO voor werknemers

Het PMO richt zich op risicofactoren, iets waarvan u niet gelijk klachten ondervindt. Met klachten gaat u naar de huisarts, het PMO onderscheidt zich juist in het verhelderen van risicofactoren. Veel risicofactoren zijn algemeen bekend, zoals roken en overgewicht. Bij een PMO gaat het niet alleen om je op deze bekende risicofactoren te wijzen, het PMO doet meer. Het PMO geeft u inzicht of je een combinatie hebt van veel risicofactoren. Het verschil maakt u uiteindelijk zelf, door bijvoorbeeld leefstijlveranderingen of start van een behandeling, op basis van het advies van de bedrijfsarts.Natuurlijk worden werk gerelateerde klachten niet vergeten, met behulp van de vragenlijst wordt hierop gericht gezocht.

vraag en antwoord:

Wat is Preventief Medisch Onderzoek?

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een instrument om de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers te beschermen en te bevorderen. PMO is bedoeld voor individuele werkende mensen. Daarnaast kan het bedrijf een beeld krijgen van de gezondheid en inzetbaarheid van groepen werknemers (bijvoorbeeld een afdeling of vestiging).

Wat heb ik als werknemer aan een PMO?

Goed uitgevoerd PMO kan u helpen zo gezond mogelijk en goed inzetbaar te blijven. Eventuele problemen die te maken hebben met uw werk en gezondheid komen in een vroeg stadium aan

het licht. U krijgt persoonlijk advies over uw werk, gezondheid en leefgewoonten. De Arbowet (artikel 18) verplicht uw werkgever om PMO aan u aan te bieden. De kosten van het

uitvoeren van een PMO zijn voor rekening van uw werkgever. In sommige gevallen betaalt de zorgverzekeraar mee. De ondernemingsraad kan de werkgever wijzen op de verplichting een PMO aan te bieden (volgens art. 18 van de Arbowet). Ook individuele werknemers kunnen om een PMO vragen. Zij kunnen hun verzoek rechtstreeks bij de werkgever of vertrouwenspersoon van het bedrijf neerleggen. Herhaald meedoen aan een PMO biedt u meer zekerheid voor een goede gezondheidsbescherming van uzelf in de komende jaren.

Is mijn deelname aan PMO verplicht?

U bent als werknemer niet wettelijk verplicht tot deelname aan een PMO. Alleen voor bepaalde functies geldt een verplicht medisch onderzoek. Ook kan er een verplichting bestaan op grond

van de CAO voor uw branche of sector.

Kan een PMO gevolgen hebben voor mijn rechtspositie?

Een PMO heeft geen gevolgen voor uw rechtspositie. Dat kan wel het geval zijn wanneer ook verplichte periodieke keuringen onderdeel uitmaken van het PMO.

Wie bepaalt de inhoud van het PMO?

Na de wensen van het bedrijf (management en werknemersvertegenwoordiging) in kaart te hebben gebracht, adviseert uw bedrijfsarts u bij het maken van een voorstel voor de inhoud van het PMO.

Wie voert een PMO uit?

Bij de uitvoering speelt de bedrijfsarts een centrale rol. Maar ook de functieassistent en doktersassistent kunnen bij PMO een taak hebben.

Wat kan ik als medewerker verwachten bij
deelname aan een PMO?

U wordt schriftelijk uitgenodigd deel te nemen en krijgt voorlichting over doel en inhoud van het PMO. Bij deelname kan het zijn dat u eerst schriftelijke vragen beantwoord over uw werk en

gezondheid. Hierna kan lichamelijk en eventueel laboratorium onderzoek onderdeel uitmaken van een PMO. Uw bedrijfsarts bespreekt de resultaten met u en geeft u persoonlijke adviezen.

Hoe vaak wordt een PMO uitgevoerd?

Hiervoor is geen standaardtermijn. Afhankelijk van de risicofactoren in uw werk adviseert de bedrijfsarts hierover. Gaat het om een grotere kans op ernstigere gezondheidsproblemen dan is de periode tussen PMO’s korter.

Wat wordt er gedaan met de informatie over
uw gezondheid?

Al uw individuele gezondheidsgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. PMO moet bovendien voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet bepaalt dat

gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waartoe ze zijn verzameld, en regelt onder andere de wijze van opslag en de bewaringstermijnen. Het feit dat uw werkgever betaalt, geeft hem/haar niet het recht om inzage te hebben in uw medisch dossier.