Skip to content
DIAGNOSTISCH MEDISCH ADVIESCENTRUM

De periode van de ziekmelding tot het eerste advies van de bedrijfsarts.

Verwerken van gegevens bij ziekmelding

Werkgevers mogen volgens de AVG slechts beperkt gegevens vragen en verwerken van een werknemer in het kader van een ziekmelding of re-integratieproces.

In de beleidsregels ‘De zieke werknemer’ staan de gegevens die in het kader van re-integratie gevraagd mogen worden door werkgever of casemanager:

 • Niet naar de diagnose of behandeling vragen.
 • Niet naar de functionele mogelijkheden en beperkingen vragen (Bijvoorbeeld: ‘hoeveel kun je nog tillen’; ‘kun je op je knieën zitten’; ‘hoe lang kun je geconcentreerd werken’; ‘is hectiek op de afdeling een probleem’; ‘kun je in een groep werken’).
 • Werknemer moet werkgever melden dat hij door ongeschiktheid ten gevolge van ziekte niet in staat is zijn normale werkzaamheden (de bedongen arbeid) te verrichten.
 • Werkgever mag vragen naar vermoedelijke duur van het verzuim.

Terugkeer naar werk

 • Werkgever en werknemer gaan met elkaar in gesprek over de re-integratie. Werknemer dient zelf aan te geven of hij bepaalde (deel)taken, (deel)functies of werkzaamheden nog wel kan verrichten.
 • Goed werknemerschap brengt met zich mee dat de werknemer zelf mede verantwoordelijkheid draagt voor zijn herstel en de terugkeer naar werk.
 • Werkgever mag hier echter geen druk op uitoefenen en hier niet naar vragen. Zo nodig kan hij de bedrijfsarts vragen welke (deel)taken, (deel)functies of werkzaamheden de werknemer nog wel kan verrichten.

Werkafspraken

 • Van het gesprek tussen werkgever en werknemer mag worden vastgelegd welke werkafspraken zijn gemaakt in de zin van uit te voeren taken of werkzaamheden.
 • Als er op initiatief van de werknemer eventueel gesproken is over functionele mogelijkheden en beperkingen of een diagnose of behandeling, dan worden die gegevens niet geregistreerd door de werkgever.
 • De werkgever kan de functionele mogelijkheden en beperkingen die door de bedrijfsarts zijn vastgesteld en gedeeld met werknemer en werkgever wel registreren.
 • Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, kan zowel de werkgever als de werknemer de bedrijfsarts inschakelen in een eerder stadium dan de wettelijke voorgeschreven termijn van maximaal zes weken na de ziekmelding.

Bron Arboportaal: Gezamenlijke uitleg beleidsregels ‘De zieke werknemer’

(Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Categorieën

Omedi diagnostisch medisch adviescentrum

Korte communicatielijnen en persoonlijk contact hebben wij hoog in ons vaandel staan. We geloven in wederzijds vertrouwen; cliënten en opdrachtgevers moeten zich bij ons op hun gemak voelen.